باخت تحقیرآمیز تراکتورسازی، تساوی اتوبوسی گسترش‌فولاد!

باخت تحقیرآمیز تراکتورسازی، تساوی اتوبوسی گسترش‌فولاد!
در هفته یک امتیازی فوتبال تبریز در لیگ برتر تراکتورسازی باخت، گسترش‌فولاد با دفاع اتوبوسی مساوی کرد.

باخت تحقیرآمیز تراکتورسازی، تساوی اتوبوسی گسترش‌فولاد!

در هفته یک امتیازی فوتبال تبریز در لیگ برتر تراکتورسازی باخت، گسترش‌فولاد با دفاع اتوبوسی مساوی کرد.
باخت تحقیرآمیز تراکتورسازی، تساوی اتوبوسی گسترش‌فولاد!

View more posts from this author