بابل فاقد زمین ورزشی مناسب است/تقدیر از شهردار بابل به دلیل رفع نواقص زمین ورزشی 7 تیر

بابل فاقد زمین ورزشی مناسب است/تقدیر از شهردار بابل به دلیل رفع نواقص زمین ورزشی 7 تیر
امام جمعه بابل با اشاره به اینکه بابل قهرمانان ورزشی در میادین بین‌المللی دارد، اما فاقد زمین ورزشی مناسب است، گفت: از اقدامات شهردار بابل برای رفع نواقص زمین ورزشی هفت تیر تشکر می‌کنم.

بابل فاقد زمین ورزشی مناسب است/تقدیر از شهردار بابل به دلیل رفع نواقص زمین ورزشی 7 تیر

امام جمعه بابل با اشاره به اینکه بابل قهرمانان ورزشی در میادین بین‌المللی دارد، اما فاقد زمین ورزشی مناسب است، گفت: از اقدامات شهردار بابل برای رفع نواقص زمین ورزشی هفت تیر تشکر می‌کنم.
بابل فاقد زمین ورزشی مناسب است/تقدیر از شهردار بابل به دلیل رفع نواقص زمین ورزشی 7 تیر

View more posts from this author