ایمیدرو آمادگی واگذاری سهم 40 درصدی به شرکت معدن امداد را دارد

ایمیدرو آمادگی واگذاری سهم 40 درصدی به شرکت معدن امداد را دارد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم ایمیدرو در زنجیره فولاد کردستان 40 درصد است، گفت: ایمیدور آمادگی دارد از سهم 40 درصدی خود در صورت تمایل شرکت معدن امداد واگذار کند و در این راستا هیچ مشکلی نداریم.

ایمیدرو آمادگی واگذاری سهم 40 درصدی به شرکت معدن امداد را دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم ایمیدرو در زنجیره فولاد کردستان 40 درصد است، گفت: ایمیدور آمادگی دارد از سهم 40 درصدی خود در صورت تمایل شرکت معدن امداد واگذار کند و در این راستا هیچ مشکلی نداریم.
ایمیدرو آمادگی واگذاری سهم 40 درصدی به شرکت معدن امداد را دارد

View more posts from this author