ایلام جزو سه استان با کمترین میزان طلاق در کشور است

ایلام جزو سه استان با کمترین میزان طلاق در کشور است
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: ایلام جزو سه استان با آمار کمترین میزان طلاق در کشور قرار دارد.

ایلام جزو سه استان با کمترین میزان طلاق در کشور است

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: ایلام جزو سه استان با آمار کمترین میزان طلاق در کشور قرار دارد.
ایلام جزو سه استان با کمترین میزان طلاق در کشور است

View more posts from this author