ایران 1070 محله فرسوده دارد/ 19 میلیون ایرانی ساکن بافت فرسوده‌اند

ایران 1070 محله فرسوده دارد/ 19 میلیون ایرانی ساکن بافت فرسوده‌اند
رئیس مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور گفت: حدود 19 میلیون نفر از جمعیت ایران در هزار و 70 محله با بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

ایران 1070 محله فرسوده دارد/ 19 میلیون ایرانی ساکن بافت فرسوده‌اند

رئیس مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور گفت: حدود 19 میلیون نفر از جمعیت ایران در هزار و 70 محله با بافت فرسوده زندگی می‌کنند.
ایران 1070 محله فرسوده دارد/ 19 میلیون ایرانی ساکن بافت فرسوده‌اند

View more posts from this author