ایران می‌تواند کانون اصلی توسعه صنعتی در خاورمیانه باشد

ایران می‌تواند کانون اصلی توسعه صنعتی در خاورمیانه باشد
معاون اول رییس‌جمهورگفت: امروز ایران می‌تواند با تکیه بر دانش جوانان ایرانی کانون اصلی توسعه صنعتی در منطقه خاورمیانه باشد.

ایران می‌تواند کانون اصلی توسعه صنعتی در خاورمیانه باشد

معاون اول رییس‌جمهورگفت: امروز ایران می‌تواند با تکیه بر دانش جوانان ایرانی کانون اصلی توسعه صنعتی در منطقه خاورمیانه باشد.
ایران می‌تواند کانون اصلی توسعه صنعتی در خاورمیانه باشد

View more posts from this author