ایران در تولید شیر و گوشت قرمز به مرز خودکفایی رسیده

ایران در تولید شیر و گوشت قرمز به مرز خودکفایی رسیده
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در تولید شیر قدم‌های خوبی برداشته و از مرزهای خودکفایی عبور کرده و در تولید گوشت قرمز به مرحله خوداتکایی رسیده است.

ایران در تولید شیر و گوشت قرمز به مرز خودکفایی رسیده

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در تولید شیر قدم‌های خوبی برداشته و از مرزهای خودکفایی عبور کرده و در تولید گوشت قرمز به مرحله خوداتکایی رسیده است.
ایران در تولید شیر و گوشت قرمز به مرز خودکفایی رسیده

View more posts from this author