ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را دارد/ پیش‌بینی بخشی از بودجه سال آینده برای ارتقای تجهیزات دانشگاهی

ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را دارد/ پیش‌بینی بخشی از بودجه سال آینده برای ارتقای تجهیزات دانشگاهی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را داشته و مأموریت‌های مختلفی در راستای مباحث علمی تعریف‌ و با کمک دانشگاه‌های کشور این مأموریت و راهبردها طراحی و تصویب شده است.

ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را دارد/ پیش‌بینی بخشی از بودجه سال آینده برای ارتقای تجهیزات دانشگاهی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را داشته و مأموریت‌های مختلفی در راستای مباحث علمی تعریف‌ و با کمک دانشگاه‌های کشور این مأموریت و راهبردها طراحی و تصویب شده است.
ایران در تولیدات علمی منطقه جایگاه نخست را دارد/ پیش‌بینی بخشی از بودجه سال آینده برای ارتقای تجهیزات دانشگاهی

View more posts from this author