ایران بر بام اسنوکر آسیا ایستاد

ایران بر بام اسنوکر آسیا ایستاد
تیم ملی اسنوکر ایران در سی‌و‌چهارمین دوره مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا که در تبریز برگزار شده بود بر بام آسیا ایستاد.

ایران بر بام اسنوکر آسیا ایستاد

تیم ملی اسنوکر ایران در سی‌و‌چهارمین دوره مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا که در تبریز برگزار شده بود بر بام آسیا ایستاد.
ایران بر بام اسنوکر آسیا ایستاد

View more posts from this author