ایران برخلاف دیگر کشورها قدرت مقابله با آمریکا را دارد/ آمریکا دنبال بازگشت به جهان تک‌قطبی است

ایران برخلاف دیگر کشورها قدرت مقابله با آمریکا را دارد/ آمریکا دنبال بازگشت به جهان تک‌قطبی است
دیپلمات آمریکایی گفت: آمریکا برگزاری انتخابات در ایران بعد از انقلاب اسلامی را نیز هدف قرار داد و می‌خواهد بگوید، دموکراسی نیست، اما ایران برخلاف کشورهای دیگر، قدرت مقابله با آنها را دارد.

ایران برخلاف دیگر کشورها قدرت مقابله با آمریکا را دارد/ آمریکا دنبال بازگشت به جهان تک‌قطبی است

دیپلمات آمریکایی گفت: آمریکا برگزاری انتخابات در ایران بعد از انقلاب اسلامی را نیز هدف قرار داد و می‌خواهد بگوید، دموکراسی نیست، اما ایران برخلاف کشورهای دیگر، قدرت مقابله با آنها را دارد.
ایران برخلاف دیگر کشورها قدرت مقابله با آمریکا را دارد/ آمریکا دنبال بازگشت به جهان تک‌قطبی است

View more posts from this author