ایران با منطق شهادت در جنگ تحمیلی به پیروزی رسید/ نسل‌های مختلف با آموزه‌های ایثار و شهادت آشنا شوند

ایران با منطق شهادت در جنگ تحمیلی به پیروزی رسید/ نسل‌های مختلف با آموزه‌های ایثار و شهادت آشنا شوند
یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام با منطق شهادت جلو رفته و تا کنون نیز توانسته به نتایج مطلوبی برسد و انقلاب اسلامی با منطق شهادت توانست در جنگ تحمیلی به پیروزی برسد.

ایران با منطق شهادت در جنگ تحمیلی به پیروزی رسید/ نسل‌های مختلف با آموزه‌های ایثار و شهادت آشنا شوند

یکی از مراجع تقلید گفت: اسلام با منطق شهادت جلو رفته و تا کنون نیز توانسته به نتایج مطلوبی برسد و انقلاب اسلامی با منطق شهادت توانست در جنگ تحمیلی به پیروزی برسد.
ایران با منطق شهادت در جنگ تحمیلی به پیروزی رسید/ نسل‌های مختلف با آموزه‌های ایثار و شهادت آشنا شوند

View more posts from this author