ایران با قدرت در برابر هر تهدیدی ایستاده است

ایران با قدرت در برابر هر تهدیدی ایستاده است
فرمانده قرارگاه نصرت گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند ایران اسلامی با اقتدار و قدرت در برابر هر گونه تهدیدی با قدرت ایستاده است.

ایران با قدرت در برابر هر تهدیدی ایستاده است

فرمانده قرارگاه نصرت گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند ایران اسلامی با اقتدار و قدرت در برابر هر گونه تهدیدی با قدرت ایستاده است.
ایران با قدرت در برابر هر تهدیدی ایستاده است

View more posts from this author