ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد/ حقانیت دوباره فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت شد

ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد/ حقانیت دوباره فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت شد
یکی از مراجع تقلید گفت: ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد، بنابراین ما به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و غنی‌سازی ادامه می‌دهیم و همه مسؤولان باید بر محور فکر و اراده رهبری عمل کنند.

ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد/ حقانیت دوباره فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت شد

یکی از مراجع تقلید گفت: ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد، بنابراین ما به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و غنی‌سازی ادامه می‌دهیم و همه مسؤولان باید بر محور فکر و اراده رهبری عمل کنند.
ایران باید با مقاومت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد/ حقانیت دوباره فرمایشات مقام معظم رهبری ثابت شد

View more posts from this author