ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش تعیین‌کننده دارد

ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش تعیین‌کننده دارد
وزیر کشور بر نقش تعیین‌کننده ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه و جهان تأکید کرد.

ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش تعیین‌کننده دارد

وزیر کشور بر نقش تعیین‌کننده ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه و جهان تأکید کرد.
ایران اسلامی در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش تعیین‌کننده دارد

View more posts from this author