ایجاد 475 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه

ایجاد 475 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه
مدیر کمیته امداد کهگیلویه گفت: سال گذشته 475 فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد حمایتی در شهرستان ایجاد شد.

ایجاد 475 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه

مدیر کمیته امداد کهگیلویه گفت: سال گذشته 475 فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد حمایتی در شهرستان ایجاد شد.
ایجاد 475 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه

عکس

View more posts from this author