ایجاد 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین/ امکان افزایش فعالیت‌های مراکز اسلامی در اروپا فراهم شده است

ایجاد 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین/ امکان افزایش فعالیت‌های مراکز اسلامی در اروپا فراهم شده است
مؤسس مراکز اسلامی آمریکا و اروپا گفت: 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین احداث‌ شده و تحولی که در این مدت ایجادشده قابل لمس و مشاهده است.

ایجاد 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین/ امکان افزایش فعالیت‌های مراکز اسلامی در اروپا فراهم شده است

مؤسس مراکز اسلامی آمریکا و اروپا گفت: 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین احداث‌ شده و تحولی که در این مدت ایجادشده قابل لمس و مشاهده است.
ایجاد 26 مرکز اسلامی در آمریکای لاتین/ امکان افزایش فعالیت‌های مراکز اسلامی در اروپا فراهم شده است

View more posts from this author