ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت سال جاری ایجاد 240 هزار شغل را درغالب احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در حوزه بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده است.

ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت سال جاری ایجاد 240 هزار شغل را درغالب احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در حوزه بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده است.
ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

View more posts from this author