ایجاد 2 معاونت جدید در راه و شهرسازی استان‌ها

ایجاد 2 معاونت جدید در راه و شهرسازی استان‌ها
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد معاونت حمل و نقل و بازآفرینی شهری در راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد.

ایجاد 2 معاونت جدید در راه و شهرسازی استان‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد معاونت حمل و نقل و بازآفرینی شهری در راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد.
ایجاد 2 معاونت جدید در راه و شهرسازی استان‌ها

View more posts from this author