ایجاد پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران/فراهم کردن ظرفیت پارک 40 هزار خودرو در مهران

ایجاد پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران/فراهم کردن ظرفیت پارک 40 هزار خودرو در مهران
شهردار مهران گفت: پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران برای پارک 40 هزار خودرو ایجاد شد.

ایجاد پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران/فراهم کردن ظرفیت پارک 40 هزار خودرو در مهران

شهردار مهران گفت: پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران برای پارک 40 هزار خودرو ایجاد شد.
ایجاد پارکینگ بزرگ اربعین در مرز مهران/فراهم کردن ظرفیت پارک 40 هزار خودرو در مهران

View more posts from this author