ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی است

ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی است
مسؤول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه کردستان گفت: حل مشکلات و ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی دانست و دانشگاه کردستان می‌تواند با ایجاد دبیرخانه مجمع تقریب مذاهب اسلامی، این مسأله را پوشش دهد.

ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی است

مسؤول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه کردستان گفت: حل مشکلات و ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی دانست و دانشگاه کردستان می‌تواند با ایجاد دبیرخانه مجمع تقریب مذاهب اسلامی، این مسأله را پوشش دهد.
ایجاد همگرایی مذاهب اسلامی نیازمند گفتمان‌‌سازی است

بازی

View more posts from this author