ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها

ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها، گفت: معادن باید در خدمت روستائیان باشد.

ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها، گفت: معادن باید در خدمت روستائیان باشد.
ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌ها

View more posts from this author