ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌های کشور/ باید از تنگ‌نظری در خصوص ساخت هتل‌های مصنوعی سنگی دست برداشت

ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌های کشور/ باید از تنگ‌نظری در خصوص ساخت هتل‌های مصنوعی سنگی دست برداشت
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در هر دهستان کشور براساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن امضا شده، ناحیه صنعتی ایجاد خواهد شد.

ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌های کشور/ باید از تنگ‌نظری در خصوص ساخت هتل‌های مصنوعی سنگی دست برداشت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در هر دهستان کشور براساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزیر کشاورزی و وزیر صنعت و معدن امضا شده، ناحیه صنعتی ایجاد خواهد شد.
ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان‌های کشور/ باید از تنگ‌نظری در خصوص ساخت هتل‌های مصنوعی سنگی دست برداشت

View more posts from this author