ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد/ ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند

ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد/ ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی امروز باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند.

ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد/ ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی امروز باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند.
ایجاد مراکز خدمات مالی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد/ ایران از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند

View more posts from this author