ایجاد مراکز بین‌المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی/ به دنبال پذیرش دانشجوی خارجی هستیم

ایجاد مراکز بین‌المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی/ به دنبال پذیرش دانشجوی خارجی هستیم
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ما در مرحله گذار کیفیتی هستیم که ایده‌های خوب و جدیدی، مانند ایجاد مراکز بین‌المللی، دوره‌های خاص، صدور گواهی‌های خاص و توسعه در جهت ارتقای کیفی دانشگاه مطرح و در دستور کار است.

ایجاد مراکز بین‌المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی/ به دنبال پذیرش دانشجوی خارجی هستیم

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ما در مرحله گذار کیفیتی هستیم که ایده‌های خوب و جدیدی، مانند ایجاد مراکز بین‌المللی، دوره‌های خاص، صدور گواهی‌های خاص و توسعه در جهت ارتقای کیفی دانشگاه مطرح و در دستور کار است.
ایجاد مراکز بین‌المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی/ به دنبال پذیرش دانشجوی خارجی هستیم

View more posts from this author