ایجاد فرصت‌های شغلی برای یک میلیون نفر در سال جاری/ اختصاص 12 هزار میلیارد تومان برای رونق کار در روستاها

ایجاد فرصت‌های شغلی برای یک میلیون نفر در سال جاری/ اختصاص 12 هزار میلیارد تومان برای رونق کار در روستاها
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به شعار رئیس جمهور در سال 97 مبنی بر توسعه اشتغال، امسال باید یک میلیون شغل ایجاد کنیم که مقام معظم رهبری نیز به موضوع اشتغال جوانان تأکید بسیاری دارند.

ایجاد فرصت‌های شغلی برای یک میلیون نفر در سال جاری/ اختصاص 12 هزار میلیارد تومان برای رونق کار در روستاها

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به شعار رئیس جمهور در سال 97 مبنی بر توسعه اشتغال، امسال باید یک میلیون شغل ایجاد کنیم که مقام معظم رهبری نیز به موضوع اشتغال جوانان تأکید بسیاری دارند.
ایجاد فرصت‌های شغلی برای یک میلیون نفر در سال جاری/ اختصاص 12 هزار میلیارد تومان برای رونق کار در روستاها

View more posts from this author