ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه غدیرشناسی در کانون‌های مساجد کشور/ آذربایجان غربی پایلوت طرح

ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه غدیرشناسی در کانون‌های مساجد کشور/ آذربایجان غربی پایلوت طرح
مدیر موسسه غدیرشناسی گفت: برای نخستین بار دفاتر نمایندگی این موسسه در کانون‌های مساجد که یکی از برترین قطب‌های فرهنگی و مذهبی هستند، ایجاد می‌شود.

ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه غدیرشناسی در کانون‌های مساجد کشور/ آذربایجان غربی پایلوت طرح

مدیر موسسه غدیرشناسی گفت: برای نخستین بار دفاتر نمایندگی این موسسه در کانون‌های مساجد که یکی از برترین قطب‌های فرهنگی و مذهبی هستند، ایجاد می‌شود.
ایجاد دفاتر نمایندگی موسسه غدیرشناسی در کانون‌های مساجد کشور/ آذربایجان غربی پایلوت طرح

View more posts from this author