ایجاد جبهه مقاومت باعث نابودی داعش شد

ایجاد جبهه مقاومت باعث نابودی داعش شد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: ایجاد جبهه مقاومت سبب شد تا داعش در همان منطقه زمین‌گیر شود و در نهایت منجر به نابودی آن شد.

ایجاد جبهه مقاومت باعث نابودی داعش شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: ایجاد جبهه مقاومت سبب شد تا داعش در همان منطقه زمین‌گیر شود و در نهایت منجر به نابودی آن شد.
ایجاد جبهه مقاومت باعث نابودی داعش شد

View more posts from this author