ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است

ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است.

ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است.
ایجاد امنیت در کشور عراق از آرزوهای ملت ایران است

View more posts from this author