ایجاد اشتغال و حرفه‌آموزی برای 351 زندانی در دهدشت

ایجاد اشتغال و حرفه‌آموزی برای 351 زندانی در دهدشت
رئیس زندان دهدشت گفت: در سال گذشته زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال 351 زندانی فراهم شد.

ایجاد اشتغال و حرفه‌آموزی برای 351 زندانی در دهدشت

رئیس زندان دهدشت گفت: در سال گذشته زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال 351 زندانی فراهم شد.
ایجاد اشتغال و حرفه‌آموزی برای 351 زندانی در دهدشت

شبکه خانگی

View more posts from this author