اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد، باز بحران آب داریم/ 25 درصد آب شیرین در شبکه توزیع هدر می‌رود

اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد، باز بحران آب داریم/ 25 درصد آب شیرین در شبکه توزیع هدر می‌رود
وزیر نیرو گفت: اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد کماکان بحران داریم، تا زمانی که سه میلیارد متر مکعب فاضلاب خام جمع‌آوری و تصفیه نشده در پهنه آب‌های سطحی و زیرزمینی رها می‌شود بحران داریم.

اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد، باز بحران آب داریم/ 25 درصد آب شیرین در شبکه توزیع هدر می‌رود

وزیر نیرو گفت: اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد کماکان بحران داریم، تا زمانی که سه میلیارد متر مکعب فاضلاب خام جمع‌آوری و تصفیه نشده در پهنه آب‌های سطحی و زیرزمینی رها می‌شود بحران داریم.
اگر بارش‌ها به میزان نرمال هم برسد، باز بحران آب داریم/ 25 درصد آب شیرین در شبکه توزیع هدر می‌رود

View more posts from this author