اکثر پروژه‌هایی که با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌شود کار سپاه است

اکثر پروژه‌هایی که با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌شود کار سپاه است
جانشین دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آقای روحانی بدانید سپاه کار عمرانی انجام می‌دهد نه کار اقتصادی، و اکثر پروژه‌هایی که شما با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌کنید، پروژه‌های سپاه است.

اکثر پروژه‌هایی که با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌شود کار سپاه است

جانشین دانشگاه امام حسین(ع) گفت: آقای روحانی بدانید سپاه کار عمرانی انجام می‌دهد نه کار اقتصادی، و اکثر پروژه‌هایی که شما با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌کنید، پروژه‌های سپاه است.
اکثر پروژه‌هایی که با ذکر «علی برکت‌الله» افتتاح می‌شود کار سپاه است

View more posts from this author