اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی است

اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی است
مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به اینکه از سال‎های 1391 و 1392 درگیر تصادفات ساختگی است، گفت: اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی انجام می‎شود.

اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی است

مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به اینکه از سال‎های 1391 و 1392 درگیر تصادفات ساختگی است، گفت: اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی انجام می‎شود.
اکثر تصادفات ساختگی در گلستان توسط افراد غیربومی است

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author