اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که به وی نباختم/ دیدار گسترش‌فولاد با نفت بازی تاکتیکی بود

اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که به وی نباختم/ دیدار گسترش‌فولاد با نفت بازی تاکتیکی بود
سرمربی تیم نفت تهران گفت: من اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که امسال نتیجه را به وی نباخته است.

اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که به وی نباختم/ دیدار گسترش‌فولاد با نفت بازی تاکتیکی بود

سرمربی تیم نفت تهران گفت: من اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که امسال نتیجه را به وی نباخته است.
اولین شاگرد فیروز کریمی هستم که به وی نباختم/ دیدار گسترش‌فولاد با نفت بازی تاکتیکی بود

View more posts from this author