اهل وعده‌دادن نیستم/ هر مدیری خوب کار نکند برکنار می‌شود

اهل وعده‌دادن نیستم/ هر مدیری خوب کار نکند برکنار می‌شود
استاندار بوشهر با بیان اینکه اهل وعده دادن نیستم، گفت: هر مدیری که خوب کار نکند و خود را با سیاست‌های دولت در خدمتگزاری به مردم هماهنگ نکند از قطار مدیریت پیاده می‌شود تا با جایگزینی افرادی باانگیزه و بادانش، قطار توسعه استان سرعت بیشتری گیرد.

اهل وعده‌دادن نیستم/ هر مدیری خوب کار نکند برکنار می‌شود

استاندار بوشهر با بیان اینکه اهل وعده دادن نیستم، گفت: هر مدیری که خوب کار نکند و خود را با سیاست‌های دولت در خدمتگزاری به مردم هماهنگ نکند از قطار مدیریت پیاده می‌شود تا با جایگزینی افرادی باانگیزه و بادانش، قطار توسعه استان سرعت بیشتری گیرد.
اهل وعده‌دادن نیستم/ هر مدیری خوب کار نکند برکنار می‌شود

View more posts from this author