اهدای گل به حافظان امنیت شیراز

اهدای گل به حافظان امنیت شیراز
شامگاه پانزدهم دی‌ماه گروهی از مردم شیراز ضمن حضور در خیابان مرکزی این شهر با پخش گل و شیرینی از حافظان امنیت در جریان آشوب‌های اخیر تقدیر کردند.

اهدای گل به حافظان امنیت شیراز

شامگاه پانزدهم دی‌ماه گروهی از مردم شیراز ضمن حضور در خیابان مرکزی این شهر با پخش گل و شیرینی از حافظان امنیت در جریان آشوب‌های اخیر تقدیر کردند.
اهدای گل به حافظان امنیت شیراز

View more posts from this author