اهدای تندیس برنزین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

اهدای تندیس برنزین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران
دبیر اجرایی نظام مشارکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از اهدای تندیس برنزین هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به این شرکت خبر داد.

اهدای تندیس برنزین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

دبیر اجرایی نظام مشارکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از اهدای تندیس برنزین هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به این شرکت خبر داد.
اهدای تندیس برنزین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

View more posts from this author