اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به 5 نفر حیات دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به 5 نفر حیات دوباره بخشید
لطیفه سنبلی دختر 32 ساله از اهالی کردستان و ساکن شهرستان دماوند بر اثر مرگ مغزی به بیمارستان 7 تیر تهران اعزام می‌شود تا راهی برای زندگی 5 نفر دیگر بگشاید.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به 5 نفر حیات دوباره بخشید

لطیفه سنبلی دختر 32 ساله از اهالی کردستان و ساکن شهرستان دماوند بر اثر مرگ مغزی به بیمارستان 7 تیر تهران اعزام می‌شود تا راهی برای زندگی 5 نفر دیگر بگشاید.
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به 5 نفر حیات دوباره بخشید

View more posts from this author