اهتمام دولت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خراسان شمالی

اهتمام دولت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خراسان شمالی
استاندار خراسان شمالی گفت: رفع مشکلات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بدهی‌های معوقه، تقسیط، تجدید قراردادهای بانکی واحدهای صنعتی در دستور کار دولت قرار دارد.

اهتمام دولت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خراسان شمالی

استاندار خراسان شمالی گفت: رفع مشکلات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بدهی‌های معوقه، تقسیط، تجدید قراردادهای بانکی واحدهای صنعتی در دستور کار دولت قرار دارد.
اهتمام دولت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خراسان شمالی

car

View more posts from this author