انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک منافقین در بروجرد

انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک منافقین در بروجرد
معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: اعضای تیم تروریستی دستگیر شده در بروجرد با گروهک تروریستی منافقین در ارتباط هستند.

انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک منافقین در بروجرد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان گفت: اعضای تیم تروریستی دستگیر شده در بروجرد با گروهک تروریستی منافقین در ارتباط هستند.
انهدام تیم تروریستی وابسته به گروهک منافقین در بروجرد

View more posts from this author