انقلاب اسلامی به اهداف خود دست یافته است

انقلاب اسلامی به اهداف خود دست یافته است
امام جمعه بوشهر گفت: بر خلاف برخی از انقلاب‌ها که پس از مدتی از اهداف خود دور می‌شوند، انقلاب اسلامی ایران موفق به دستیابی به اهداف خود شده است.

انقلاب اسلامی به اهداف خود دست یافته است

امام جمعه بوشهر گفت: بر خلاف برخی از انقلاب‌ها که پس از مدتی از اهداف خود دور می‌شوند، انقلاب اسلامی ایران موفق به دستیابی به اهداف خود شده است.
انقلاب اسلامی به اهداف خود دست یافته است

View more posts from this author