انفجار مهیب لوله گاز کوره بخار در شرکت نیشکر هفت‌تپه

انفجار مهیب لوله گاز کوره بخار در شرکت نیشکر هفت‌تپه
صدای مهیبی ناشی از انفجار لوله گاز کوره بخار در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش ساعتی قبل به گوش رسید.

انفجار مهیب لوله گاز کوره بخار در شرکت نیشکر هفت‌تپه

صدای مهیبی ناشی از انفجار لوله گاز کوره بخار در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش ساعتی قبل به گوش رسید.
انفجار مهیب لوله گاز کوره بخار در شرکت نیشکر هفت‌تپه

View more posts from this author