انفجاری بزرگ در بهشهر به‌ دلیل نشتی گاز/ سرایت آتش‌ به مغازه‌های اطراف

انفجاری بزرگ در بهشهر به‌ دلیل نشتی گاز/ سرایت آتش‌ به مغازه‌های اطراف
به‌ دلیل نشتی گاز انفجاری بزرگ در بهشهر رخ داد.

انفجاری بزرگ در بهشهر به‌ دلیل نشتی گاز/ سرایت آتش‌ به مغازه‌های اطراف

به‌ دلیل نشتی گاز انفجاری بزرگ در بهشهر رخ داد.
انفجاری بزرگ در بهشهر به‌ دلیل نشتی گاز/ سرایت آتش‌ به مغازه‌های اطراف

View more posts from this author