انعقاد قرارداد خواهرخواندگی استان البرز و کی‌یف اوکراین

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی استان البرز و کی‌یف اوکراین
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: براساس تعاملات صنعتی با کشورهای خارجی استان البرز و کی‌یف اوکراین قرارداد خواهرخواندگی امضا می‌کنند.

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی استان البرز و کی‌یف اوکراین

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: براساس تعاملات صنعتی با کشورهای خارجی استان البرز و کی‌یف اوکراین قرارداد خواهرخواندگی امضا می‌کنند.
انعقاد قرارداد خواهرخواندگی استان البرز و کی‌یف اوکراین

View more posts from this author