انسداد محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف/ احتمال انسداد محور هراز وجود دارد

انسداد محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف/ احتمال انسداد محور هراز وجود دارد
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف و عدم ایمنی کافی از سوی پلیس راه مسدود اعلام شده است.

انسداد محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف/ احتمال انسداد محور هراز وجود دارد

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف و عدم ایمنی کافی از سوی پلیس راه مسدود اعلام شده است.
انسداد محور کندوان به‌دلیل بارش سنگین برف/ احتمال انسداد محور هراز وجود دارد

View more posts from this author