انحرافات اخلاقی در جامعه زیاد شده است/ نقش مدارس علمیه در کاهش آسیب‌های اجتماعی

انحرافات اخلاقی در جامعه زیاد شده است/ نقش مدارس علمیه در کاهش آسیب‌های اجتماعی
یکی از مراجع تقلید گفت: در عصر کنونی که انحرافات اخلاقی بسیار زیاد شده است و دشمن نیز تلاش زیادی در این زمینه می‌کند، وجود مراکزی که ارزش‌های اسلامی را زنده نگه‌ دارند ارزشمند است.

انحرافات اخلاقی در جامعه زیاد شده است/ نقش مدارس علمیه در کاهش آسیب‌های اجتماعی

یکی از مراجع تقلید گفت: در عصر کنونی که انحرافات اخلاقی بسیار زیاد شده است و دشمن نیز تلاش زیادی در این زمینه می‌کند، وجود مراکزی که ارزش‌های اسلامی را زنده نگه‌ دارند ارزشمند است.
انحرافات اخلاقی در جامعه زیاد شده است/ نقش مدارس علمیه در کاهش آسیب‌های اجتماعی

View more posts from this author