انجام 35 هزار پیوند سلول‌های بنیادین خون بند ناف در کشور

انجام 35 هزار پیوند سلول‌های بنیادین خون بند ناف در کشور
مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان گفت: قابلیت استفاده از سلول‌های بنیادین خون بند ناف ذخیره‌سازی شده بعد از 20 سال وجود دارد.

انجام 35 هزار پیوند سلول‌های بنیادین خون بند ناف در کشور

مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان گفت: قابلیت استفاده از سلول‌های بنیادین خون بند ناف ذخیره‌سازی شده بعد از 20 سال وجود دارد.
انجام 35 هزار پیوند سلول‌های بنیادین خون بند ناف در کشور

View more posts from this author