انجام یک هزار و 700 فقره بازرسی از واحدهای صنفی طارم

انجام یک هزار و 700 فقره بازرسی از واحدهای صنفی طارم
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طارم گفت: طی هشت ماه گذشته یک هزار و 700 فقره بازرسی از اصناف شهرستان طارم انجام شده است.

انجام یک هزار و 700 فقره بازرسی از واحدهای صنفی طارم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طارم گفت: طی هشت ماه گذشته یک هزار و 700 فقره بازرسی از اصناف شهرستان طارم انجام شده است.
انجام یک هزار و 700 فقره بازرسی از واحدهای صنفی طارم

View more posts from this author