انجام عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

انجام عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
عمل پیوند قلب با موفقیت در مرکز پیوند قلب و ریه بیمارستان امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

انجام عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

عمل پیوند قلب با موفقیت در مرکز پیوند قلب و ریه بیمارستان امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
انجام عمل موفقیت‌آمیز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

View more posts from this author