انجام طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در کردستان

انجام طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در کردستان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در استان پایان یافته و نیمه دوم دی یکی از این نیروگاه‌ها کلنگ‌زنی می‌شود.

انجام طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در کردستان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در استان پایان یافته و نیمه دوم دی یکی از این نیروگاه‌ها کلنگ‌زنی می‌شود.
انجام طرح مطالعاتی 4 نیروگاه خورشیدی در کردستان

View more posts from this author