انجام سلیقه‎ای قوانین بانکی باعث نارضایتی شده است

انجام سلیقه‎ای قوانین بانکی باعث نارضایتی شده است
معاون فرماندار رزن با بیان اینکه بانک‌ها ابزار اصلی اجرای سیاست‌های پولی دولت هستند گفت: متاسفانه ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین و دستورالعمل‌ها یا انجام سلیقه‎ای این قوانین باعث نارضایتی مردم شده است.

انجام سلیقه‎ای قوانین بانکی باعث نارضایتی شده است

معاون فرماندار رزن با بیان اینکه بانک‌ها ابزار اصلی اجرای سیاست‌های پولی دولت هستند گفت: متاسفانه ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین و دستورالعمل‌ها یا انجام سلیقه‎ای این قوانین باعث نارضایتی مردم شده است.
انجام سلیقه‎ای قوانین بانکی باعث نارضایتی شده است

View more posts from this author